Välkommen till

SD Hagfors

Det här vill vi

En levande industriort - Vi vill verka för en kommun där människor känner gemenskap och bryr sig om varandra, en kommun där mobbing, diskriminering och rasism inte existerar. Hagfors är starkt präglat av industrin och samtidigt omgivet av en fin natur och ett ställe där turismen skulle kunna ha betydligt bättre förutsättningar att växa än vad som idag tas tillvara på En levande landsbygd med service i form av vård, skola och omsorg inom hela kommunens gränser. Vi motsätter oss centralisering i storskalig form. Sverigedemokraterna vill erbjuda det som kommuninvånarna förväntar sig av kommunen, en trygg och kunskapsinriktad skola och en värdig äldreomsorg. Vi är övertygade om att våra förslag kommer att bidra till ett bättre Hagfors med tillförsikt inför framtiden, för en bättre besöksnäring och inte minst för landsbygdsbefolkningen som bor på orterna utanför centralorten. Vi vill tillsammans med invånarna i Hagfors förverkliga den kvalitetskommun alla vill ha. Vi känner ett stort ansvar över denna utmaning.

Föreningsliv, barn- och ungdomsidrott

Sverigedemokraterna vill främja barn- och ungdomsidrotten och uppmuntra en sund livsstil med ett aktivt föreningsliv redan från unga år. Det handlar om att ta hand om varandra och utvecklas långsiktigt. Genom att lyfta ungdomsidrotten kan vi få fler som väljer idrotten igen, vilket också främjar en sund livsstil och kamratskap som är utvecklande inför livet.

Vi vill höja Hagfors attraktionskraft

• Öka trivseln i Hagfors centrum • Locka barnfamiljer till Hagfors • Främja företagen i Hagfors med bättre bemötande och snabba beslut för nyetablering • Kompetensutveckling för microföretagare • Stöd till föreningar som Viking och Valsarna • Vi ger bygdeföreningar och byalag förutsättningar att förverkliga sina idèer incitament att återuppliva serviceutbud • Landsbygdsutveckling bidrar till inflyttning före utflyttning

Äldres och anställdas situation

Vi vill anställa fler händer till den kommunala vård- och omsorgen, vilket inte bara är en kvalitetshöjning för de äldre utan det skapar också en bättre arbetsmiljö med mindre stress för de anställda.

Landsbygdsutveckling och företagande

Vi vill stödja bygdeföreningar och byalag utanför centralorten så att de kan förverkliga och få liv på sina idéer. Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en kommun som är beroende av några få stora företag är sårbar. Det är viktigt att stödja småföretagen för att de ska finnas kvar, växa och våga anställa fler.

Aktuellt

Lista kommunfullmäktige 2022

Förra valet minskade SD liksom alla övriga partier, när ett nytt parti såg dagens ljus. Inför detta val har vår organisation växt till sig och vi står bättre rustade detta val. Visa av fyra års nytt styre finns säkert delade meningar om vad som blivit bättre eller sämre. En sak är dock säker. Man behöver […]

läs mer

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Värmland